ESTATUTS

Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit

Article 1

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes C.E.I.P CAMINS està constituïda a la població de Les Franqueses del Vallès i es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, i subsidiàriament per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

L’associació no té ànim de lucre.

Article 2

L’associació assumeix els objectius següents:1

a) Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.

b) Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre. 

c)  Assistir els pares i mares en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.

d)  Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres
públics i concertats i altres òrgans col·legiats. 

e)  Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

f)   Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis. 

g)  Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de
l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

h) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuís.

i) Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.

Article 3

El domicili de l’associació queda fixat al número S/N del carrer RAFAEL ALBERTI de Les Franqueses del Vallès, i el seu àmbit d’activitats principal se circumscriu fonamentalment a Catalunya.

 

Capítol II. Socis i sòcies

Article 4

Poden ser socis o sòcies de l’associació els pares i mares o els representants legals deis alumnes matriculats al centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tais a l’entitat.

L’admissió de socis i sòcies és facultat de la Junta Directiva, que l’acorda un cop la persona que l’ha sol-li citat ha acreditat la seva condició de pare o mare o tutor/a d’un o mes alumnes del centre.

Article 5

Son drets dels socis i sòcies:

a) Participar en les activitats de l’associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats/ades de curs, que els traslladen a l’esmentada Junta en les seves reunions.

b) Tenir veu i vot a les assemblees generals.

c) Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.

d)  Tenir un exemplar dels estatuts vigents.

e)   Consultar els llibres de l’associació.

Són deures dels socis i sòcies:

a)  Contribuir econòmicament a sostenir l’associació i les seves activitats satisfent les quotes i les
derrames acordades.

b)    Complir els acords reglamentaris adoptats per l’associació a través dels seus diferents òrgans de
govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de l’entitat.

Article 6

Les persones associades poden ser donades de baixa de l’associació per algun dels motius següents:

1. Renuncia voluntària comunicada per mitjà d’un escrit adreçat al president/a.

2.  -Pèrdua de la condició de pare o mare d’alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.

3.  -Falta de pagament de les quotes establertes, si ho decideix la Junta Directiva.

4.  -Ús de l’associació o de la condició de soci amb finalitats diferents a les assumides estatutàriament
per l’entitat.

Capítol III. L Assemblea General

Article 7

1.  L’Assemblea General es l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2.  Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que son competència d’aquest òrgan.

3.  Tots els membres queden subjectes ais acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 8

L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els estatuís.

b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

c)   Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la
fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació i aprovar
la gestió feta per l’òrgan de govern.

d) Acordar la dissolució de l’associació.

e) Incorporar-se a altres unions d’associacions i separar-se’n.

f)   Sol.licitar la declaració d’utilitat pública.

g) Aprovar el reglament de règim interior.

h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, deis associats i associades.

/) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.

j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 9

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins deis mesos compresos entre SEPTEMBRE i JULIOL, ambdós inclusivament.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% deis associats; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 10

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir,
  com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president/a de l’associació. Si no ni es, l’han de substituir, successivament, el vicepresident/a o el/la vocal de mes edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi aquest mateix càrreg a la Junta Directiva.
 4. El secretari/ària redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president/a, amb un extracte de les deliberacions, el text deis acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició deis socis i sòcies al local social.

Article 11

1.   L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre d’associats/ades presents o representats.

2.  El 10% deis associats/ades poden sol-licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terme del període compres entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte ais punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 12

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació deis estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o
  alienació de béns, es requereix una majoria qualificada deis associats/ades presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat deis emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa deis socis i sòcies
  presents o representats (mes vots a favor que en contra).
 4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una copia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i  adreces de correu electrònic,  sempre que els associats ho autoritzinexpressament.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 13

 1. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva,2 que està composta per president/a,
  el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits
  per persones diferents.
 2. L’elecció deis membres de la Junta Directiva, que han de ser socis o sòcies, es fa per votació de
  l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrreg.
 3. El nomenament i el cessament deis càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions
  mitjançant un certificat, emès per secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha
  d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 14

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període3 de 2 anys, sense
  perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir­
  se per:

a)   dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual n’exposin els motius

b)  malaltia que els incapaciti per exercir el càrrec

c)   baixa com a membres de l’associació

d)  sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec

2. La composició de la Junta Directiva pot ser diferent, encara que ha d’incloure necessàriament un president o presidenta, unsecretari o secretaria i un tresorer o tresorera.

3. Cal concretar la durada del càrrec tenint en compte que no pot ser superior a cinc anys.

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 15

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a)Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera mes amplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i
directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b)Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant deis organismes públics i
per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l’Assemblea General la defensa deis interessos de l’associació.

d)Proposar a l’Assemblea General la defensa de 1’establiment de les quotes que els membres de
l’associació han de satisfer.

e)Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi i
confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g)Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.

i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

l) Establir grups de treball per aconseguir de la manera mes eficient ¡ eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta deis mateixos grups.

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

-subvencions o altres ajuts

-l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

/) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar deis fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició deis fons es determina a l’article 28.

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuís i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que l¡ hagi estat delegada expressament.

Article 16

1.  La Junta Directiva, convocada prèviament per president/a o per la persona que el/la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin i que en cas no pot ser inferior a un cop a l’any, que en cap cas pot ser inferior a una vegada cada trimestre.4

2.  S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o be si ho sol-li cita un 10% deis membres que la componen.

Article 17

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat mes un.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que,  per causes justificades,  poden  excusar-se’n.  L’assistència  del  president/a  o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi es necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots deis assistents.

Article 18

1.  La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vol favorable de dos terços del seus membres.

2.  També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris/àries per exercir la funció que els confií, amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 19

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats per secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, segons escaigui.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 20

1. Son pròpies de la presidència les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

e)   Visar les actes i els certificats confeccionats per secretari de l’associació.

f)    Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l’Assemblea General o la Junta Directiva.

2. El president/a es substituït, en cas d’absència o malaltia, per vicepresident/a o el/la vocal de mes edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 21

El tresorer/a té com a funció la custodia i el control deis recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament per president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 22

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació; aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva; redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Capítol Vil. Les comissions o grups de treball

Article 23

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats deis quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 24

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.6

Article 25

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

a)   les quotes que fixa l’Assemblea General per ais seus membres

b)  les subvencions oficials o particulars

c)   les donacions, les herències o els llegats

d)  les rendes del patrimoni mateix o be d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 26

Tots els membres de l’associació tenen (l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 27

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 28

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o be la del president/a.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 29

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o be com a conseqüència d’una denuncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor/a, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor/a. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts deis membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 30

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 31

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació deis béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que dins l’àmbit territorial d’actuació de l’associació hagi destacat mes en la seva
  activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució deis acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article son competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s